Rekrutacja do projektu prowadzona jest od czerwca do sierpnia 2016r.

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz pobranie i uzupełnienie wymaganych dokumentów.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Etap I: ogłoszenie naboru
  Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia podczas spotkań z przedstawicielami Partnera oraz Dyrektorami Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętymi wsparciem.
 2. Etap II: weryfikacja kryteriów dostępu
  Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  • Formalne:
   • 3 przedszkola zlokalizowane na terenie Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy – Przedszkole nr 65, Przedszkole nr 226, Przedszkole nr 414;
   • 16 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych w procesie rekrutacji;
   • 632 dzieci uczęszczające do wymienionych przedszkoli w tym 44 z opinią/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Przedszkole nr 65 – 18 dzieci DzN, przedszkole nr 226 – 22 dzieci DzN, przedszkole nr 414 – 4 dzieci DzN.
  • Podstawowe:
   • Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;
   • Chęć doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.
 3. Etap III: złożenie wymaganych dokumentów
 • Dokumenty rekrutacyjne dostępne:
  • na stronie projektu
  • w placówkach objętych wsparciem
 • Dokumenty przyjmowane będą:
  • osobiście w Biurze Projektu
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (w formie skanu) na adres monika.markucinska@syntea.pl
  • w sekretariatach placówek objętych wsparciem