Projekt „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany jest od 01.03.2016 roku do 30.06.2017 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy.

Całkowita wartość projektu: 1 474 500,00zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 179 600,00zł

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Cele szczegółowe Projektu

 •  Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów zajęć dla dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem,
  poprzez realizację kursów z zakresu:

  • Multimedia w dydaktyce 60 godz./ 10 grup średnio 10 -osobowych
  • Pierwsza pomoc 60 godz./ 10 grup średnio 10 -osobowych
  • Emisja głosu 30 godz./ 10 grup średnio 10 -osobowych
  • Terapia zajęciowa 50 godz./ 10 grup średnio 10 -osobowych
  • Praca z dzieckiem z deficytami 20 godz./ 10 grup średnio 10 -osobowych

  Każdy z kursów (z wyjątkiem kursu praca z dzieckiem z deficytami) zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate – stanowiący jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w dziewięciu przedszkolach poprzez realizację zajęć:
  • Dodatkowych – Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć, opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder. Program pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.) 20 godz./ 132 grup średnio 8-osobowych
  • Specjalistycznych – Psychoruchowe (20 godz./ 11 grup), Socjoterapeutyczne (20 godz./ 11 grup), Logopedyczne (8 godz./50 grup)

Planowane efekty

Wypracowane w projekcie programy oraz zakupiony sprzęt przełożą się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu. Nabyte kompetencje przez nauczycieli, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami stanowić będą wartość dodaną dla jakości oferty prowadzonych zajęć w przedszkolach.

Nowoczesne metody, narzędzia IT/multimedialne oraz proponowane formy zajęć staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówek.

Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znaczącą wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wypracowanie właściwych postaw charakteryzujących się brakiem dystansu wśród rówieśników. Główny nacisk położony jest na integrację, zapobiegając powstawaniu barier, stereotypów oraz nierówności społecznych.

Projekt obejmuje wsparciem

 • 9 przedszkoli – Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 60, Przedszkole nr 71, Przedszkole nr 77, Przedszkole nr 78, Przedszkole nr 313, Przedszkole nr 314, Przedszkole
  nr 419;
 • 100 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli – wyłonionych
  w procesie rekrutacji;
 • 1054 dzieci uczęszczających do wymienionych przedszkoli w tym 86 z opinią/orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności, 95 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 396 ze zdiagnozowaną wadą wymowy.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy  m.st. Warszawa” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020