Rekrutacja do projektu prowadzona jest od czerwca do sierpnia 2016r.

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz pobranie i uzupełnienie wymaganych dokumentów.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy

 1. Etap I: ogłoszenie naboru
  Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia podczas spotkań z przedstawicielami Partnera oraz Dyrektorami Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętymi wsparciem.
 2. Etap II: weryfikacja kryteriów dostępu
  Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  • Formalne:
   • 9 przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnica Włochy m.st. Warszawy – Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 60, Przedszkole nr 71, Przedszkole nr 77, Przedszkole nr 78, Przedszkole nr 313, Przedszkole nr 314, Przedszkole nr 419;
   • 100 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych w procesie rekrutacji;
   • 1054 dzieci uczęszczające do wymienionych przedszkoli w tym 86
    z opinią/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie
    o niepełnosprawności, 95 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 396 ze zdiagnozowaną wadą wymowy.
  • Podstawowe:
   • Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;
   • Chęć doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.
 3. Etap III: złożenie wymaganych dokumentów
  • Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach Projektu składa:
   • Zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie;
   • Opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności – dotyczy dzieci ze stwierdzonym deficytem;
  • Nauczyciel zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do złożenia:
   • Formularza zgłoszeniowego;
   • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
   • Zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Dokumenty rekrutacyjne dostępne:
 • na stronie projektu
 • w placówkach objętych wsparciem
Dokumenty przyjmowane będą:
 • osobiście w Biurze Projektu
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (w formie skanu) na adres monika.markucinska@syntea.pl
 • w sekretariatach placówek objętych wsparciem