Projekt aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących określone powiaty województwa dolnośląskiego obejmujący doardztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz płatne staże.

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku od 30 lat, niepracujących, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) województwa dolnośląskiego: wołowskiego, górowskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, dzierżoniowskiego, w tym min.:
  • 60 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych)
  • 15 osób długotrwale bezrobotnych
   40 osób biernych zawodowo
  • 40 osób o niskich kwalifikacjach
  • 15 osób z niepełnosprawnościami
  • 15 osób w wieku powyżej 50 lat
 3. Każdy Uczestnik/czka otrzymuje wsparcie:
  1. 6 godzin (3 spotkania po 2 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego (określenie głównego celu zawodowego, celów rozwojowych, alternatyw zawodowych, działań prowadzących do osiągnięcia celów) i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  2. usługa pośrednictwa pracy (dwa obligatoryjne spotkania z pośrednikiem przed rozpoczęciem stażu, pozostałe spotkania: według potrzeb),
  3. grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 godzin – 4 spotkania po 5 godzin),
  4. szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu (wybór szkolenia zgodnie z IPD):
   • VCC Logistyk/Spedytor – 180 godzin: 60 godzin teoria, 60 godzin praktyka, 60 godzin moduł IT
    VCC Pracownik obsługi biurowej – 160 godzin: 60 godzin teoria, 60 godzin praktyka, 40 godzin moduł IT
   • VCC Opiekun osób starszych – 168 godzin: 69 godzin teoria, 69 godzin praktyka, 30 godzin moduł IT
    VCC Telemarketer – 162 godziny: 82 godziny teoria, 80 godzin praktyka, w tym IT,
  5. 3 miesiące stażu zawodowego
 4. Za udział w formach wsparcia wymienionych w pkt. 3a), 3c), 3d) i 3e) UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warunkach określonych w „Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu”.
 5. Za udział w formie wsparcia określonej w punkcie 3d) UP przysługuje stypendium szkoleniowe w całkowitej wysokości brutto: 8,52 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu.
 6. Za udział w formie wsparcia określonej w punkcie 3e) UP przysługuje stypendium stażowe w całkowitej wysokości brutto: 1.850,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu.

Przejdź do strony projektu.