Rekrutacja (IX-X 2021 i IX-X 2022), będzie prowadzona w 5 placówkach kształcenia zawodowego z powiatu Grajewskiego w sposób jawny, metodą wewnętrzną, w formie aktywnej i pasywnej.

  • Rekrutacja aktywna: organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”),
  • Rekrutacja pasywna: kampania informacyjna w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole.

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin dostępne na stronie www, w sekretariacie szkoły, w biurze proj. i podczas spotkań inf. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie, biurze projektu i podczas spotkań.

Kryteria wyboru UP

Formalne:

  • złożenie poprawnie wypełnionych dok. rekrutacyjnych i oświadczeń (uczniowie – zgoda rodziców/opiekunów; nauczyciele – zgoda dyrekcji)

Podstawowe:

  • uczęszczanie do szkoły objętej wsparciem lub bycie jej nauczycielem

Punktowane (max 6 pkt):

  • płeć K (3 pkt)
  • niepełnosprawność (3 pkt)