Projekt Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu realizowany jest przez Powiat Włocławski we współpracy (partnerstwie) z Powiatem Rypińskim i Syntea w okresie: 1 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2023r..

Budżet projektu: 17 439 136,00zł

Obszar realizacji: województwo kujawsko – pomorskie w tym podregion grudziądzki i włocławski

Cel projektuGrupa docelowaTematy kursów

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym min. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją do końca czerwca 2023r.

Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
 • Prawo jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Diagnosta samochodowy
 • Logistyk
 • Florysta
 • Trener personalny
 • Prowadzenie Spraw Kadrowo – Placowych
 • Obsługa kas fiskalnych

Projekt Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, działanie 10.4 Edukacja Dorosłych,
poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy