oznaczenia unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na realizacje projektu pn. „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (I stopień)”
POWR.03.01.00-00-K283/16-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Celem głównym projektu jest: Podniesienie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 kompetencji 246 studentów (140K, 106M) czterech ostatnich semestrów kierunku Zarządzanie I stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu: 1.402.124,40 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1.181.710,44 PLN

Cele szczegółowe projektu:

  1. Diagnoza kompetencji Uczestników Projektu niezbędnych na rynku pracy poprzez badanie kompetencji
  2. Podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy uczestników/czek projektu poprzez ukończenie certyfikowanego szkolenia językowego i dodatkowych zadań praktycznych realizowanych z pracodawcami
  3. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych poprzez ukończenie warsztatów praktycznych oraz warsztatów kształcących kompetencje
  4. Podniesienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów działania przedsiębiorstw poprzez realizację wizyt studyjnych

Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów:

  • bilans kompetencji początkowy oraz bilans kompetencji końcowy
  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
  • wizyty studyjne u pracodawców
  • zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie
  • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
  • certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business