Projekt Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku; w partnerstwie z  Syntea S.A..

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku do 31.08.2018r. mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-ciu stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu).

Projekt skierowany jest do 146 uczniów (U) (29K i 117M) i 18 nauczycieli zawodu(8K, 10M).

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  1. Dostosowanie oferty edukacyjnej PCEZ poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dla 117 uczniów do VI 2018r.
  2. Dostosowanie kwalifikacji 18 nauczycieli zawodowych PCEZ do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń i studiów podyplomowych do VI 2018r.
  3. Zwiększenie szans na zatrudnienie 100 uczniów PCEZ poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami do VIII 2018r.
  4. Dostosowanie oferty kształcenia PCEZ poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych do VIII 2017r.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych działań:

  1. a) zwiększenia współpracy PCEZ z pracodawcami m. in. organizację wysokiej jakości staży
  2. d) dodatkowe zajęć specjalistyczne umożliwiających U uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  3. e) wsparcia U w zakresie zdobywania dod. uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  4. f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Projekt Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.