Projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat Zamojski, Gminę Szczebrzeszyn w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie; w partnerstwie z  Syntea S.A., z siedzibą w Lublinie.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie do 31.08.2018r., mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy (poprawa o minimum 1 pkt w 5-cio stopniowej skali w stosunku do badania na początku realizacji projektu), zgodnie z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego. Projekt skierowany jest do 72 uczniów (30Ki 42M) i 9 nauczycieli zawodu(5K, 4M).

Cele szczegółowe Projektu

1.Dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 72 uczniów do VI 2018r.

2.Dostosowanie kwalifikacji 9 nauczycieli do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń do VI 2018r.

3.Zwiększenie szans na zatrudnienie 20 uczniów poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami do VIII 2018.

4.Dostosowanie oferty kształcenia ZS poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni specjalistycznych do VIII 2017.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych typów działań:

  1. zwiększenie współpracy szkoły z pracodawcami m. in. organizację wysokiej jakości staży
  2. dod. zajęć specjalnych umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  3. wsparcia uczniów w zakresie zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

 

Projekt Nowoczesna edukacja zawodowa jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.