Nazwa Projektu: Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku”

Numer Projektu:  RPLU.12.04.00-06-0040/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.

Cel główny Projektu: wzrost zatrudnialności 285 uczniów (min. 35 kobiet) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym, mechanicznym i szkole branżowej

Cele szczegółowe Projektu:

  • podniesienie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu z tych szkół
  • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 240 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1im. Władysława Korżyka w Rykach:

  • Technikum Informatyczne
  • Technikum Mechaniczne
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów

informatyczne:

mechatroniczne:

 zawodowe: