Projekt „Nowoczesne nauczanie młodzieży w Gminie Konopnica” jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu Syntea SA realizuje szkolenia dla Uczniów i Nauczycieli:

  1. „Programowanie robotów” w standardzie ECCC (European Computer Competence Certificate)
  2. „Kompetencje Cyfrowe DigComp” w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate)
    oraz
  3. „Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania
  4. „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w pracy dydaktycznej” w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate)

Szkolenia zostaną przeprowadzone dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu