Projekt „Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz” jest realizowany od 04.01.2017 roku do 31.03.2018 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z gminą Międzyrzecz/Przedszkole Nr 4 „Bajkowa Kraina” 66-300 Międzyrzecz, ul. Zachodnia 8, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kaławie 66-300 Międzyrzecz, Kaława 92, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1, Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich 66-300 Międzyrzecz, ul. Mickiewicza 5.

Cel główny Projektu

Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminie Międzyrzecz poprzez utworzenie na obszarze gminy 60 miejsc oraz podniesienie jakości kształcenia w przedszkolach objętych wsparciem w zakresie utworzonych miejsc poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 158 dzieci (min. 55% dziewcząt) w zakresie stwierdzonych deficytów i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 23 nauczycieli (100% kobiet)  OWP z gminy Międzyrzecz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Grupa docelowa to 158 dzieci (min. 55% dziewcząt) i 23 nauczycieli (100% kobiet)  OWP z gminy Międzyrzecz.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji.

Rozszerzenie oferty przedszkoli objętych wsparciem o dodatkowe zajęcia dla 158 dzieci, zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów poprzez realizację kursów z zakresu:

 • o charakterze terapeutycznym – logopedyczne – 58 dzieci;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy:
  • gimnastyka korekcyjna – 26 dzieci;
  • „Świat cyfrowych zabaw” – 150 dzieci;
  • „Sprawne ręce” – zajęcia plastyczne – 28 dzieci;
  • zajęcia z biofeedbackiem – 8 dzieci;
  • zajęcia rytmiczne – 28 dzieci.
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:
  • zajęcia teatralne – 10 dzieci;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze – 10 dzieci.

Zajęcia podnoszące kompetencje 23 nauczycieli przedszkoli objętych wsparciem z wykorzystaniem w ramach projektu sprzętu TIK poprzez realizację kursów z zakresu:

 • „Świat cyfrowych zabaw”;
 • VCC Emisja głosu;
 • VCC TIK w pracy nauczyciela;
 • Kurs z zakresu pedagogiki specjalnej.

Kursy VCC zostaną zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 4 OWP
 • 181 UP

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.