Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Rekrutacja od 04.2017 r do 08.2017 r. Będzie prowadzona w sposób równościowy, uwzględniający stan populacji, strukturę zatrudnienia nauczycieli ze względu na płeć.  Forma aktywna – organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców. Forma pasywna – kampania informacyjna w UM, OPS w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów, informowanie przez parafie i sołtysów.

Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin będą dostępne na stronach internetowych bądź w OWP, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia składać można będzie w Biurze Projektu,  u Dyrekcji OWP i podczas spotkań.

Kryteria rekrutacji:

  1. formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń;
  2. podstawowe – uczęszczanie do OWP objętym projektem, zatrudnienie w OWP objętym projektem;
  3. pierwszeństwa – dzieci z niepełnosprawnościami i/lub z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub z obszarów wiejskich.

Za wybór UP odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna (w składzie np.: Kierownik projektu, Dyrektor OWP).