Projekt realizowany przez Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2022 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5 217 146,11 zł, w tym 5 060 631,71 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

Projekt obejmuje działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry UKW.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji 408 studentów z UKW z kierunków: Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna, Administracja, Informatyka, Ekonomia i Mechatronika odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
  • podniesienie kompetencji przez 60 pracowników dydaktycznych,
  • podniesienie kompetencji przez 10 os. kadry kierowniczej,
  • podniesienie kompetencji przez 130 pracowników administracyjnych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości funkcjonowania.