Numer Projektu: RPSL.11.02.03-24-05AJ/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 90 uczniów oraz kursów doskonalących dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 50 osób;
  • „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 40 osób.

Szkolenia dla nauczycieli:

  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 4 osób.