Tytuł projektu Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu
Obszar realizacji Grudziądz
Okres realizacji od 2018-09-01 do 2023-06-30
Budżet projektu 4 914 311,10 zł
Wartość dofinansowania UE 4 668 136,10 zł

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych nr 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 i 14 i w liceach ogólnokształcących nr I, II, III i IV z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz do końca VI 2023 r., poprzez:

 • realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwój kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych wśród 2010 uczniów i 228 nauczycieli
 • doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt
 • indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

 • nabycie kompetencji kluczowych przez 95% uczniów
 • nabycie kompetencji kluczowych/kwalifikacji przez 100% nauczycieli
 • doposażenie szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt.

Grupa docelowa projektu: uczniowie (2010 os.) i nauczyciele (228 os.) szkół podstawowych nr 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 i 14 oraz liceów ogólnokształcących nr I, II, III i IV, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych
 • indywidualizacja pracy z uczniem
 • doposażenie szkolnych pracowni
 • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie: wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych