Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cel: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku (3 szkoły: LO, Technikum nr 2 i ZSZ nr 2/Szkoła Branżowa) do końca VI 2020r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów (133 dz.,67 chł.) i 20 n-li (17K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów: zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów obejmujące: Kompetencje Cyfrowe DigComp z 5 obszarów na poziomie B (kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną  certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji),
  • Zajęcia dla nauczycieli: szkolenia podnoszące kompetencje z języka angielskiego na poziomie zaawansowania B1 dla nauczycieli przedmiotów ogólnych (kursy zakończone zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji zawodowych),
  • Szkolenia podnoszące kompetencje bądź kwalifikacje w zakresie sposobów postępowania i metod dydaktycznych wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole oraz wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla nauczycieli przedmiotów ogólnych tj.: szkolenia „Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole i w rodzinie ucznia” i szkolenia „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi”,
  • Egzaminy VCC lub równoważne dla uczestników szkoleń językowych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański  – poziom zaawansowania A2) i wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji zawodowych.