Numer Projektu: RPLD.11.03.01-10-0060/19
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 11 – XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie:  XI.3 Kształcenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla nauczycieli i uczniów ZS CKZ im. Wincentego Witosa w Bujnach, w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:

 

Szkolenia dla uczniów:

  • „Grafika komputerowa” – 1 grupa, 120h dydaktycznych dla 10 osób,
  • „Tworzenie stron internetowych” – 1 grupa, 120h dydaktycznych dla 10 osób,
  • „Programy biurowe i obsługa biura” – 1 grupa, 60 h dydaktycznych dla 10 osób,
  • „Druk 3D” – 2 grupy, 240h dydaktycznych dla 20 osób.

 

Szkolenia dla nauczycieli:

  • Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z obsługi zakupionego doposażenia: programów komputerowych, drukarki 3D, nowoczesnego sprzętu w wymiarze 5 godzin.