Powiat Puławski realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których powiat puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 242 uczniów w tym 63 kobiet kształcących się na kierunkach wskazanych w projekcie dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt, podniesienie kwalifikacji nauczycieli z każdej ze szkół do 31.08.2022r.

Zakres zadań Syntea SA

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych, dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych dla z następujących tematów:

  1. Przeprowadzenie kursu „Barman” (kwalifikacja rynkowa „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”) w Miejskim Ośrodku Socjoterapii w Puławach, ul. Kołłątaja 1,24 – 100 . Kurs 2 grupy po 5 osób. Szkolenie w wymiarze 80 godzin będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  2. Przeprowadzenie kursu „Barman” (kwalifikacja rynkowa „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”) w Zespole Szkół nr 1 w Puławach ul. Polna 18, 24-100. Kurs 1 grupa po 10 osób. Szkolenie w wymiarze 80 godzin będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  3. Przeprowadzenie kursu „Barman” (kwalifikacja rynkowa „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”) w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym Ul. Nadwiślańska 9, 24-120. Kurs 2 grupy po 10 osób. Szkolenie w wymiarze 80 godzin będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  4. Przeprowadzenie kursu „Barman” (kwalifikacja rynkowa „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”) w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie, ul. Prusa 13, 24-140. Kurs 1 grupa po 10 osób. Szkolenie w wymiarze 80 godzin będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  5. Przeprowadzenie kursu „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia ” w Miejskim Ośrodku Socjoterapii w Puławach, ul. Kołłątaja 1,24 – 100 . Kurs 2 grupy po 5 osób. Szkolenie w wymiarze 120 godzin dla każdej z grup będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  6. Przeprowadzenie kursu „„Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym Ul. Nadwiślańska 9, 24-120. Kurs 3 grupy po 10 uczniów oraz 5 nauczycieli. Szkolenie w wymiarze 120 godzin dla każdej z grup będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
  7. Przeprowadzenie kursu „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia ” w Zespole Szkół nr 1 w Puławach ul. Polna 18, 24-100. Kurs 3 grupy po 10 uczniów oraz 1 nauczyciel. Szkolenie w wymiarze 120 godzin dla każdej z grup będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.