Numer Projektu: : RPKP.10.02.03- 04-0039/19

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie:  10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w ZS w Kowalu, ZS w Chodczu i ZS w Marysinie poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie kadry – 18 nauczycieli oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 240 uczniów kształcących się w ZS dzięki realizacji m.in. szkoleń i staży do 31.08.2022r.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i realizacji szkoleń specjalistycznych, zapewnieniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji dla uczestników projektu „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Włocławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa:10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe, z podziałem na 3 części, tj.

  • Część nr 1 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie,
  • Część nr 2 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w Zespole Szkół w Kowalu,
  • Część nr 3 – Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu