Projekt – „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” realizowany w okresie: IV 2019 – VI 2020 przez Syntea S.A. zamówiony przez Gminę Miejską Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, działanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory.

Zakres realizowanej usługi:

  1. Szkolenie „Metoda eksperymentu w procesie nauczania” dla 35 nauczycieli.
  2. Szkolenie „Technologie informacyjno-komunikacyjne” dla 35 nauczycieli.
  3. Szkolenie „DIGCOMP” dla 248 uczniów.