Projekt Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów jest realizowany od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Lubaczów w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej, Publicznym  Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Młodowie; w partnerstwie z  Syntea S.A., z siedzibą w Lublinie.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w trzech gimnazjach w Gminie Lubaczów (woj. podkarpackie), poprzez nabycie kwalifikacji przez wszystkich 48 nauczycieli (33K), objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u min. 90% uczniów spośród 210 objętych proj. (w tym min. 105K) oraz doposażenie 3 gimnazjów w sprzęt TIK do końca VI 2018r.

Cel jest zgodny z celami szczegółowymi dział. 9.2 RPO WP ponieważ przyczynia się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów i wzrostu kompetencji nauczycieli.

Cele szczegółowe Projektu

Projekt jest skierowany do 210 uczniów (w tym min. 105 dziewcząt), 48 nauczycieli (w tym 33K) i trzech gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Lubaczów, realizujących kształcenie ogólne, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne -przynajmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie uzyskały z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z matematyki lub z przedmiotów przyrodniczych wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4.

Gimnazja te to:

  • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej,
  • Publiczne Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach,
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Młodowie.

Grupa docelowa to w sumie 258 osób.

 

Projekt Poprawa kształcenia ogólnego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.