Projekt „Popyt na certyfikat” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 280 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją. Dzięki osiągnięciu założonych wskaźników poprawi się sytuacja tych osób na rynku pracy w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie lub utrzymania miejsca pracy.

Projekt realizowany będzie w oparciu o system popytowy – każdy UP samodzielnie i niezależnie decyduje o wyborze tematu szkolenia.

Usługi rozwojowe będą potwierdzały nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Projekt realizowany będzie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu: 2.576.000,00 zł

Dofinansowanie: 2.318.400,00 zł