Projekt „Popyt na certyfikat” jest realizowany od 01.06.2017 roku do 31.05.2019 roku przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 280 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją. Projekt realizowany w oparciu o system popytowy – każdy UP samodzielnie i niezależnie decyduje o wyborze tematu szkolenia. Usługi rozwojowe będą potwierdzały nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Grupa docelowa

Osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz nie uczące się w wieku 18-24l.) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych. Uczestnikami proj. muszą być osoby z obszaru województwa lubuskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Struktura:

  • min. 60% (168) uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)) i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.
  • co najmniej 50% osób (140) z obszarów wiejskich (kr. prem.)
  • co najmniej 10% osób (28) z niepełnosprawnościami (kr. prem.)
  • min. 20% osób (56) z wykształceniem maks. ISCED 2 (wykształcenie gimnazjalne (gimnazjum)) (kr. prem.)
  • min. 75% (210) kobiet

Cel główny będzie realizowany poprzez realizację kursów w systemie popytowym

Projekt obejmuje wsparciem:

  • 280 osób z obszaru województwa lubuskiego

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Popyt na certyfikat” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.