Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja będzie prowadzona od 01.07.2017 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Wymogi formalne:

  • osoby uczące się/pracujące/zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze lubuskiego,
  • osoby w wieku 25-64 lat lub osoby w wieku 18-24 lat, które nie uczą się,

Kryteria pierwszeństwa, tj. zakwalifikowanie do udziału w projekcie po spełnieniu wymogów formalnych, kryteria obowiązują do momentu zrekrutowania założonej liczby uczestników w każdej ze wskazanych grup:

  • 60% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomiedo ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne – liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej
  • 20% uczestników projektu z wykształceniem co najwyżej na poziomie ISCED 2
  • 50% uczestników projektu z obszarów wiejskich
  • 10% uczestników projektu z niepełnosprawnościami
  • 75% kobiet

Za wybór UP odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna.