Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim jest projektem partnerskim.  Liderem projektu jest Gmina Ostrów Lubelski i Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim a projekt realizowany jest w partnerstwie z Syntea Spółka Akcyjna.

Cel główny projektu  został zdefiniowany w oparciu o zaktualizowaną diagnozę potrzeb przeprowadzoną w klasie 2 i 3 GIM oraz klasie 7 Szkoły Podstawowej a także Sytuację na rynku pracy. Uczniowie poprzez dodatkowe zajęcia, nabycie komp. kluczowych zwiększą swoje szanse na rynku pracy co zaowocuje tym, że już na starcie będą stanowili atrakcyjną kadrę dla przyszłych pracodawców. Nauczyciele urozmaicą swój warsztat odbywając szkolenie z zakresu Technologii  Informacyjno-Komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Uczniowie w ramach projektu  uzyskają pomoc i możliwość wyrównania poziomu  poprzez realizację  zajęć dodatkowych  o charakterze warsztatowym i laboratortyjnym. Dużą przeszkodą w nabywaniu wiedzy i kompetencji w zakresie stanowi niedostateczne  wyposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny i nowoczesne interaktywne pomoce dydaktyczne.

 

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 01-10-2017r. – 31.12.2018 r.
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 299 414,41 zł

 

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 130 uczniów i uczennic (60K,70M) w kontekście potrzeb rynku pracy oraz umiejętności 15nauczycieli/ek (12K,3M)w zakresie TIK do końca XII.2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów i uczennic, doradztwo edukacyjno – zawodowe, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki.

 

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele:

 • WSKAŻNIKI PRODUKTU
  • Liczba uczniów objętych wsparciem – 130 (60 K i 70M)
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 15 (12K,3M)
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie.
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie- 1 
 • WSKAŹNIKI REZULTATU
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu -117 (54 K i 63M)
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 15(12K,3M)
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1
  • Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim