Rekrutacja do Projektu ma charakter zamknięty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

Kwalifikacji Uczestników/czek do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna,
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Etap I: ogłoszenie naboru

Etap II: rekrutacja i zebranie zgłoszeń – Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

Etap III: weryfikacja kwalifikowalności Kandydatów – Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne wyłoni ostateczną listę Uczestników/czek.

Etap IV: otrzymanie statusu Uczestnika/czki projektu

Kandydat staje się Uczestnikiem/czką projektu w momencie złożenia, oprócz dokumentów rekrutacyjnych/aplikacyjnych, dodatkowych dokumentów uczestnictwa w projekcie

-deklaracji uczestnictwa w Projekcie
-oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz

Etap V: rozpoczęcie wsparcia