Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Gminę Ostrów Lubelski i Szkołę Podstawową w Kolechowicach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kolechowicach, służące podniesieniu kompetencji kluczowych 40 uczniów/nnic (22K,18M) oraz umiejętności 8 nauczycieli/ek (7K,1M)w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do końca VI.2018r

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, szkolenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów/nic, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki

Grupa docelowa:

Uczestniczki i uczestnicy projektu to 48 (29K, 18M) uczniów, uczennic i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kolechowicach z obszaru województwa lubelskiego, którzy zgodnie z KC uczą się lub zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

Grupę docelowa stanowi:

 • Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prow kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) 8 os (7K,1M)
 • Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z wył szkół dla dorosłych) – 40 os (22K,18M).
 • Szkoła Podstawowa w Kolechowicach

 

Zadania w ramach projektu:

 • Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
 • Zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) – zajęcia DigComp i Programowanie robotów dla uczniów
 • Podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu – kurs VCC TIK w pracy nauczyciela
 • Przeprowadzenie grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kolechowicach
 • Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni TIK

Planowane rezultaty:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu -37 (20 K i 17M)
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 7 (6K,1M)
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 1

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne