Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie” jest realizowany przez Powiat Hrubieszowski/Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 104 uczniów i uczennic (55 dz,49 chł) i 30 nauczycieli/ek (15K,15M), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć do końca XII.2019r.

Projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne