Rekrutacja odbywać się będzie w Zespole Szkół nr 1 w styczniu 2018 w sposób jawny, metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna organizacja spotkań informacyjnych dla UCZ i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”). Forma pasywna: wewnętrzna kampania informacyjna, w sekretariacie szkoły, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych.

Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie i podczas spotkań.

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin dostępne na stronie www

Umożliwienie zgłaszania uczestnictwa w projekcie nie tylko w oparciu o formularze, ale także np. przez telefon poprzez ustalenie odpowiednich procedur rekrutacyjnych uwzględniających możliwość pojawienia się osób niepełnosprawnych

Kryteria rekrutacji:

 • formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku os. poniżej 18l. oś. rodziców/opiekunów).
 • podstawowe
 • bycie uczniem w T/ZSZ
 • bycie nauczycielem, w T/ZSZ

pierwszeństwa:

 • płeć 1 pkt, premiowane będą K/dz,
 • wyniki w nauce: osoby ze słabszymi wynikami będą miały pierwszeństwo – dot. UCZ – 1 pkt,
 • sytuacja rodzinna – dot. UCZ – 1 pkt,
 • stopień wykorzystania TIK w nauczaniu – N1 pkt, wynik raportów z dotychczas zajęć
 • ON – 1 pkt

dodatkowe:

 • kolejność zgłoszeń: (1pkt),
 • chęć uczestnictwa w projekcie (na podstawie ankiety): 1 pkt

Za wybór UP odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna, która uwzględniając kryteria, indywidualne potrzeby UP oraz kolejność zgłoszeń dokona weryfikacji i ustali listę podstawową: 104 UCZ (55 dz, 49ch) + 10 osób na liście rezerwowej (os. z listy rezerwowej będą przyjmowane w przypadku i w miarę rezygnacji UP z listy podstawowej – o przyjęciu decyduje komisja) oraz 30 nauczycieli/ek (15K,15M).

O wynikach rekrutacji UP zostaną powiadomieni przez wychowawców/dyrektora. W procesie rekrutacji przestrzegać będziemy polityki równych szans. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą niedyskryminacji – wykładowcy/doradcy będą prowadzić zajęcia w sposób niestereotypowy i równościowy, promując w ten sposób postawy szacunku dla odmienności i różnic między ludźmi.

Kwalifikacja udziału w projekcie odbywa się na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie.