Wnioskodawca: Uniwersytet Zielonogórski

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2019-09-01 – 2023-01-31

Całkowity koszt projektu:  10 290 945,02 zł

Dofinansowanie: 9 982 216,52 zł

Ze środków europejskich: 8 673 208,46 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 617 (370 K) studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni (185 pracowników, w tym 111 kobiet) poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia. Cel zostanie zrealizowany do I 2023.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można odnaleźć na stronie uczelni: https://cptt.uz.zgora.pl/projekty/nowoczesne-nauczanie-oraz-praktyczna

Projekt „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami-program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.