Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  III Oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel: Podniesienie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej nauczycieli

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • Przeprowadzenie szkolenia  tematu „Zdalna edukacja – narzędzia wspierające” dla 5 grup liczących po ok. 10 osób,  łącznym wymiarze 175h dydaktycznych (35h na grupę). Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.