Projekt Przez trudy do gwiazd jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat świdnicki, Gminę Świdnik w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku; w partnerstwie z  Syntea S.A., z siedzibą w Lublinie.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w woj. lubelskim, poprzez organizację doradztwa zawodowego i dodatkowych zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, pracy zespołowej) dla 200 uczniów (80K,120M); oraz poprzez organizację kursów dla 20 nauczycieli (14K,6M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej ;a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć ;do końca VI 2018r.

Cele szczegółowe Projektu

  • dostarczenie profesjonalnych usług doradztwa zawodowo-edukacyjnego kompatybilnego do oferty TECH2 w tym zakresie
  • podniesienie wśród 200 uczniów (80K,129M), kompetencji kluczowych (j. obcy/ICT/matematyka), i rozwój właściwych postaw i umiejętności
  • zmianę organizacyjną i metodyczną; (doposażenie w nowoczesny sprzęt/stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, stosowanie przez uczniów i nauczycieli nowoczesnych technik ICT).

Projekt Przez trudy do gwiazd jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.