Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  na obszarze makroregionu I” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II,  Działania 2.14. przez Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A. i Gminą Miasto Grudziądz (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu) na obszarze województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego.

 • Rozpoczęcie realizacji: 1 marca 2022
 • Zakończenie realizacji: 15 grudnia 2023
 • Kwota dofinansowania: 4 168 264, 70 zł

Cel projektu

Zgodnie z metodyką SMART, cel projektu został określony jako podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 487 osób (min. 80% kobiet) w tym: 1294 os. z woj. wielkopolskiego, 788 os. z woj. kujawsko-pomorskiego, 797 os. z woj. pomorskiego i 608 os. z woj. zachodniopomorskiego – kadry dydaktycznej z obszaru I makroregionu do 15 grudnia 2023r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Grupa docelowa

Grupą docelową w projekcie jest kadra wykonująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolenie skierowane jest do osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy członkowie rady pedagogicznej z wyżej wymienionych rodzajów szkół.

Założeniem projektu jest przeszkolenie 3 487 dorosłych osób z obszaru I makroregionu tj. z obszaru województw:

 • wielkopolskiego 1294 UP – 86 grup,
 • kujawsko-pomorskiego 788 UP – 52 grupy,
 • pomorskiego 797 UP – 53 grupy,
 • zachodniopomorskiego 608 UP – 41 grup,

z czego 20% osób (699) zatrudnionych jest w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem Średnich Miast realizowanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Działania

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w 3 etapach:

 • Etap I: 8-godzinne szkolenie oparte o program opracowany przez ORE w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, które zostanie udostępnione na platformie e-learningowej
  Ramowy program:

  • Moduł I – Wprowadzenie do szkolenia
  • Moduł II – Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole
  • Moduł III – Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe
  • Moduł IV – Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole
  • Moduł V – Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
  • Moduł VI – Tworzenie i rozwój sieci współpracy osób, instytucji i podmiotów działających w zakresie doradztwa zawodowego
  • Moduł VII – Preorientacja w przedszkolu i orientacja zaw. w klasach I-III, IV-VI szkoły podstawowej
  • Moduł VIII – Doradztwo zaw. dla klas VII-VIII szkoły podstawowych i szkół ponadpodstawowych
  • Moduł IX – Zasoby i materiały wspierające działania z zakresu doradztwa zawodowego
  • Moduł X – Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
  • Moduł XI – Podsumowanie szkolenia
 • Etap II: 4-godzinne szkolenie on-line przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, posiadającą niezbędne kwalifikacje i kompetencje m. in. przeszkolenie w oparciu o program ORE „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”
 • Etap III: 8-godzinne szkolenie w formie stacjonarnej – przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.
  • Część 1 teoretyczna w formie wykładu (4h)
   Program merytoryczny:

   • Idea funkcjonowania Ram Kwalifikacji w Europie i w Polsce
   • Krajowe Ramy Kwalifikacji jako miejsce na kwalifikacje rynkowe
   • Jakie możliwości dla szkół, uczniów i nauczycieli daje sam system
   • Jak wygląda współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach wdrażania nowych kwalifikacji, jakie praktyczne narzędzia są możliwe?
   • Finansowanie uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dobre praktyki z realizacji projektów UE
   • Modyfikacja programów kształcenia
   • Prezentacja założeń i praktycznych sposobów wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz Krajowego Planu Odbudowy w zakresie bliższej współpracy sektora edukacji formalnej i pracodawców (staże, praktyki, klasy patronackie, współużytkowane zaplecze itp.)
  • Część 2 praktyczna w formie prezentacji środowisk laboratoryjnych dla kwalifikacji rynkowych (4h)
   • Prezentacja środowiska laboratoryjnego dla kwalifikacji z kluczowych branż:
    • Wersja stacjonarna środowiska
    • Wersja on-line środowiska
    • Wsparcie edukacyjne w postaci Wirtualnej Rzeczywistości
   • Prezentacja w/w środowisk na przykładzie następujących kluczowych kwalifikacji rynkowych:
    • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
    • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
    • Monter stolarki budowlanej

W sumie 20 godzin zegarowych na grupę.

Uczestnicy w ramach I Etapu będą mieli zapewniony:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • dostęp do programu opracowanego przez ORE w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Uczestnicy w ramach II Etapu będą mieli zapewnione:

 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • szkolenie/konsultacje on-line

Uczestnicy w ramach III Etapu (zajęć stacjonarnych) będą mieli zapewnione:

 • przerwę kawową
 • obiad
 • materiały informacyjno-szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdów do 40 PLN
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – na wzorze MEiN