Szkolenia prowadzone są przez cały rok kalendarzowy.

Grupy szkoleniowe tworzone są na bieżąco i zależą od Państwa zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą ds. rekrutacji w godz. 8:00 – 16:00, celem ustalenia daty udziału.

 

Iga Łukaszuk
tel. +48 508 326 130
iga.lukaszuk@syntea.pl

 

Katarzyna Wawryniuk
tel. +48 507 025 234
katarzyna.wawryniuk@syntea.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

 

„Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”

nr UDA-POWR.02.14.00-00-2013/18-00

 

Aby usprawnić proces rekrutacji prosimy o sprawdzenie poprawności wszystkich wprowadzonych danych przed wysłaniem zgłoszenia.

 

Informacje o uczestniku szkolenia

kobietamężczyzna

Miejsce pracy Uczestnika szkolenia

Województwo:
Miasto:

WłocławekRypinGrudziądzToruńBydgoszczInowrocławTuchola
GdańskGdyniaPuckStarogard GdańskiBytówMalborkChojniceLęborkSłupsk
PoznańPiłaLesznoKoninKaliszNowy TomyślGniezno
KoszalinSzczecinKamień PomorskiSzczecinekDrawsko PomorskieMyślibórzStargardWałcz

 

Dane kontaktowe uczestnika szkolenia

Adres zamieszkania Uczestnika
(Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu):

Jestem osobą z niepełnosprawnościami
(osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia):

TakNieOdmowa podania informacji

Zgłaszam następujące indywidualne potrzeby (proszę wypełnić tylko wtedy, gdy dotyczy):

BRAKmam problemy ze wzrokiem, potrzebuję materiałów szkoleniowych drukowanych ze zwiększoną czcionką, kontrastem (lub podręcznik audio)potrzebuję pomocy tłumacza języka migowegomam problemy z poruszaniem się, potrzebuję zakwaterowania i realizacji szkoleń w miejscu bez barier architektonicznychinne, jakie?
Zgłaszam następujące indywidualne potrzeby żywieniowe (proszę wypełnić tylko wtedy, gdy dotyczy):

BRAKDieta wegetariańskaDieta wegańskaDieta bezglutenowainne, jakie?

Inne:
Imie i nazwisko trenera:
Imię i nazwisko osoby:

Oświadczenia

 • Oświadczam, że we wskazanej w Formularzu szkole wykonuję zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 • Zobowiązuję się wypełnić ankietę przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, traktowany jako obowiązek zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu, służący monitorowaniu realizacji Projektu.
 • Deklaruję zgodę na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy (zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkoleń).
 • Oświadczam, że dane zawarte w wypełnionym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 • Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” i akceptuję jego zapisy.
 • Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o konieczności przekazania informacji na temat udziału w szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Wyrażam zgodę na udział w procesie monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym m.in. wypełnianie ankiet, dokumentów oraz testów sprawdzających.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 • Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, z dniem przystąpienia do Projektu, zostaną powierzone do przetwarzania:
  • Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  • Beneficjentowi realizującemu Projekt – Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne 15B, 62-028 Koziegłowy;
  • Partnerom Projektu:
   • Syntea S.A ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
   • Gmina-miasto Grudziądz/Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów2, 86-300 Grudziądz
   • Gmina-miasto Grudziądz/Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu, ul. Czarnieckiego 5/7, 86-300 Grudziądz
  • Innym podmiotom które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu.

  Przekazanie danych jest regulowane ustawowo, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia Projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz do dnia zakończenia archiwizowania dokumentacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się drogą elektroniczną, adres poczty: iod@miir.gov.pl. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W każdej chwili mogę zmienić treść swoich danych, ograniczyć ich przetwarzanie, usunąć je lub sprostować.

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku wyłącznie na potrzeby realizacji wsparcia oraz promocji Projektu. Informuję, że z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego.
 • Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” nr UDA-POWR.02.14.00-00-2013/18-00.
 • Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
 • W sytuacji zakwalifikowania mnie do Projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu ” deklaruję swój udział w niniejszym Projekcie. Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie.
 • Załączam do niniejszego Formularza zgłoszeniowego:
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli w niniejszym Formularzu zaznaczyłam/em, że jestem osobą z niepełnosprawnością; jestem poinformowany, że w przypadku braku kopii orzeczenia nie zostanie mi przydzielony dodatkowy punkt do oceny merytorycznej),
  • oświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że jestem zatrudniona/y w szkole i wykonuję zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Oświadczenie może być zawarte w Formularzu poniżej wg przygotowanego wzoru lub dołączone jako osobny dokument (pod warunkiem, że zawiera wszystkie treści znajdujące się we wzorze). Oświadczenie jest konieczne z punktu widzenia procesu monitorowania realizacji Projektu i jego rezultatów.
  • Oświadczenie udziału w szkoleniu online jeśli biorę udział w szkoleniu organizowanym zdalnie.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

w związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych (ujęte w powyższym Formularzu zgłoszeniowym) wyłącznie przez:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (Instytucję Pośredniczącą),
 • ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,

w celach realizacji Projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 –2020.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, że w tym przypadku nie ma możliwości usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

Uwaga! Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany plik w formacie PDF oraz instrukcja dalszego postępowania. W przypadku braku wiadomości w skrzynce odbiorczej prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.