Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II,  Działania 2.14. przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach) oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na obszarze województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2019

Zakończenie realizacji: 30 czerwca 2023

Kwota dofinansowania: 4 640 597,30 zł

Cel projektu

Zgodnie z metodyką SMART, został określony jako podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 3 877 osób (min. 80% kobiet) kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu do końca czerwca 2023r. poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

List polecający Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Grupa docelowa

Grupą docelową w projekcie jest kadra wykonująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń będą osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. W przypadku braku doradcy zawodowego zaleca się wydelegowanie wychowawcy, pedagoga czy psychologa szkolnego.

zadaniu 1 Uczestnicy Projektu to 3 877 osoby dorosłe, zatrudnione w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z obszaru IV makroregionu, tj. z obszaru województw:

 • lubelskie 945 UP – 63 grupy
 • małopolskie 1 396 UP – 93 grupy
 • podkarpackie 982 UP – 66 grup
 • świętokrzyskie 554 UP – 37 grup

20% przeszkolonych osób (łącznie 777 osób) wykonuje pracę w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla Średnich Miast realizowanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

zadaniu 2 planuje się objęcie 840 Uczestników Projektu szkoleniem: Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod katem zmieniających się potrzeb rynku pracy – wsparcie dodatkowe.

Działania

Zadanie 1 – Przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji – ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ ZADANIA

Zadanie 2 – Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod katem zmieniających się potrzeb rynku pracy – ZADANIE REALIZOWANE DO 30.06.2023

Szkolenia w ramach Zadania 2

Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod katem zmieniających się potrzeb rynku pracy  będą realizowane w formie hybrydowej w 2 etapach:

Etap I w trybie online 12 h (2-4 dni w ciągu jednego tygodnia): Nowe kwalifikacje i ich miejsce w systemie. Warsztaty w zakresie modyfikacji programu kształcenia pod kątem wdrożenia kwalifikacji rynkowych.

Etap II w trybie stacjonarnym 8 h: Warsztaty w zakresie prezentacji środowisk laboratoryjnych dla kwalifikacji rynkowych.

 

Ramowy program szkolenia Praktyczne aspekty wdrażania nowych kwalifikacji rynkowych jako zacieśnienie współpracy edukacji formalnej z przedsiębiorcami pod katem zmieniających się potrzeb rynku pracy:

Etap I w trybie online 12 h (2-4 dni w ciągu jednego tygodnia):

Część teoretyczna (4h) – Nowe kwalifikacje i ich miejsce w systemie:

 1. Idea funkcjonowania Ram Kwalifikacji w Europie i w Polsce
 2. Krajowe Ramy Kwalifikacji jako miejsce na kwalifikacje rynkowe
 3. Podstawa prawna
 4. Kto wdraża
 5. Jaki udział we wdrożeniu mają ministrowie właściwi dla sektorów
 6. Jakie mamy rodzaje kwalifikacji i sposoby włączania
 7. Jakie mamy etap wdrożenia
 8. Gdzie szukać kwalifikacji oficjalny rejestr (ZRK)
 9. Jakie możliwości dla szkół daje sam system
 10. Jakie są nowe możliwości dla uczniów
 11. Jakie nowe narzędzia i możliwości uzyskuje nauczyciel
 12. Jak wygląda współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach wdrażania nowych kwalifikacji, jakie praktyczne narzędzia są możliwe?
 13. Finansowanie uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dobre praktyki z realizacji projektów UE
 14. Modyfikacja programów kształcenia / Dostosowanie programów do lokalnego rynku pracy wybór przykładowego programu do modyfikacji.

Część warsztatowa (8h) – Warsztaty w zakresie modyfikacji programu kształcenia pod katem wdrożenia kwalifikacji rynkowych:

 1. Możliwości modyfikacji programu, podstawa prawna
 2. Omówienie pomysłów uczestników na wybór kwalifikacji, które stanowić mogą kierunek modyfikacji (każdy uczestnik będzie rozważał to pod kątem własnych placówek edukacyjnych)
 3. Prezentacja założeń i praktycznych sposobów wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz Krajowego Planu Odbudowy w zakresie bliższej współpracy sektora edukacji formalnej i pracodawców (staże, praktyki, klasy patronackie, współużytkowane zaplecze itp.)
 4. Warsztaty w zakresie planowania i wdrażania kwalifikacji rynkowych w zależności od potrzeb i kierunku kształcenia placówek edukacyjnych beneficjentów: badanie lokalnego rynku pracy, analiza potrzeb na wymagane przez ten rynek kwalifikacji, ustalenie optymalnych wariantów wdrażania dodatkowych kwalifikacji w danej placówce.

W ramach warsztatów przedstawimy możliwości dostosowywania w swoich placówkach edukacyjnych programów kształcenia do lokalnych wymagań rynku pracy. Podczas zajęć zostaną przedstawione nowe zmieniające się w gospodarce trendy nauczania w zakresie dodatkowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zmiany środowiska edukacyjnego, sprzętu, praktycznych przykładów wykorzystania, łączenia technologii skanu oraz druku. Kolejnym etapem jest modelowanie treści kształcenia w programie oraz ocena przydatności wprowadzonych zmian pod kątem atrakcyjności ucznia na rynku pracy.

 

Etap II w trybie stacjonarnym 8 h: Warsztaty w zakresie prezentacji środowisk laboratoryjnych dla

kwalifikacji rynkowych

 1. Prezentacja środowiska laboratoryjnego dla kwalifikacji z kluczowych branż:
 2. Wersja stacjonarna środowiska
 3. Wersja on-line środowiska
 4. Wsparcie edukacyjne w postaci Wirtualnej Rzeczywistości
 5. Prezentacja w/w środowisk na przykładzie następujących kluczowych kwalifikacji rynkowych:
 6. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 7. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 8. Monter stolarki budowlanej

Warsztat polega na poznaniu możliwości środowiska edukacyjnego w jakie mogą być doposażone jednostki edukacyjne oraz praktyczne zastosowanie tych pracowni w procesie edukacyjnymi i egzaminacyjnym przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi jakim jest technologia skanu, druku 3D oraz wirtualnej rzeczywistości.

Planowane szkolenia będą się odbywać w wersji hybrydowej: 12 h dydaktycznych on-line (realizowanych w ciągu 2-4 dni) oraz 8 h dydaktycznych (1 dzień) w formule stacjonarnej.

W sumie 20 godzin dydaktycznych na grupę.

 

Uczestnicy w ramach I Etapu będą mieli zapewnione:

 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • szkolenie/konsultacje on-line

 

Uczestnicy w ramach II Etapu (zajęć stacjonarnych) będą mieli zapewnione:

 • przerwę kawową
 • obiad
 • materiały informacyjno-szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdów około 40 PLN/ os.
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia- na wzorze MEiN