Na nasze szkolenia zapraszamy WSZYSTKICH nauczycieli szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W podanych typach szkół za realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej oraz inne osoby zatrudnione w danej placówce.

 • Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  art. 26a ust. 2
  2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
  1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
  2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
  3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5) zajęciach z wychowawcą.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
  §6. 3. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w art. 26a ust. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia.

 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej. Alina Dziurkowska, Małgorzata Skoryna, Edyta Załoga, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/1.-WSDZ_szko%C5%82a_podstawowa.pdf):

  1. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole
   C.
   Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

   W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna. Poniżej przedstawiono zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formę organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

   Dyrektor:

   • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
   • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
   • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
   • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
   • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

   Doradca zawodowy:

   • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
   • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
   • prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
   • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
   • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
   • systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
   • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
   • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
   • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
   • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;
   • wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
   • gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;
   • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

   Wychowawcy:

   • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
   • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
   • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
   • realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
   • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
   • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
   • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

   Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

   • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
   • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
   • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
   • przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
   • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
   • organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
   • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

   Specjaliści:

   • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
   • włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
   • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
   • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
   • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

   Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

   • włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej
   • organizują w sali kąciki zawodoznawcze;
   • rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
   • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
   • udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.
   • współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
   • opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
   • włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

   Inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka:

   • współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
   • udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;
   • organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.
 • DORADZTWO ZAWODOWE NA LEKCJACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW (https://www.edurada.pl/artykuly/doradztwo-zawodowe-na-lekcjach-poszczegolnych-przedmiotow/)

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jako wystandaryzowany dokument powinna posiadać każda szkoła od 2001 r (Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.)
  Z uwagi na wieloaspektowość zadania –opisaną w poprzednim artykule poświęconemu tematowi doradztwa zawodowego w szkole – dla prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest zaangażowanie nie tylko doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, ale też wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów.
  Poświęćmy chwilę uwagi właśnie działaniom „przedmiotowców” i wychowawców. Wydaje się tu pojawiać niezwykle duży obszar dla działań w zakresie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Warto, aby każdy nauczyciel na lekcjach poszczególnych przedmiotów zadbał o ukazanie praktyczności przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.
  I tak poloniści i nauczyciele Wos-u z pewnością łatwiej zachęcą dzieci i młodzież do aktywnego działania – w ramach ćwiczeń redakcyjnych pism użytkowych (CV, list motywacyjny, podanie) czy wystąpień publicznych, gdy w klasie zaaranżują sytuację rozmowy kwalifikacyjnej, wizyty młodego przedsiębiorcy w urzędzie, czy zabawę w HR-owca czyli specjalisty od polityki personalnej. Zgodnie z teorią D.E.Supera wiadomo, że dzieciństwo to czas przechodzenia od zabawy do „orientacji na pracę”. A dziecko poprzez doświadczenia kształtuje swoje zainteresowania i pasje.
  Historycy mogą zainicjować dyskusję o zawodach przyszłości, dokonując chronologicznego przeglądu zawodów, które zanikły i pokazać to zjawisko jako nieuchronny proces. Przy tej okazji można podyskutować o zawodach przyszłości.

 

Uprawnienia do nauczania przedmiotu „Doradztwo zawodowe”

Wszystkie osoby wchodzące w skład kadry dydaktycznej wykonują zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wprowadzając jego elementy podczas zajęć przedmiotowych.

Często dostajemy pytanie o uprawnienia pozwalające na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole. Obecnie mogą Państwo prowadzić te zajęcia, jeśli zostaną Państwo wydelegowani przez dyrektora placówki. Jest to stan zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego i będzie to obwiązywało do roku szkolnego 2021/2022 (poniżej fragment rozporządzenia).

Od roku szkolnego 2022/2023 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego będzie miała wyłącznie osoba, która: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego; lub osoba, która zdobyła tytuł magistra na innym kierunku oraz uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Nasze szkolenie nie daje uprawnień do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego ale wzbogaca Państwa warsztat pracy dając gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z uczniami. Na nasze szkolenia zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów, ponieważ przypominamy, że elementy doradztwa powinien wprowadzać każdy nauczyciel, więc wiedza zdobyta podczas naszych szkoleń na pewno przyda się każdemu. Nasi wykwalifikowani trenerzy przygotują Państwa do prowadzenia takich zajęć, jak i do prowadzenia zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach innych zajęć przedmiotowych w szkole. W związku z powyższym zachęcamy do udziału w szkoleniu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej/rejestracja-do-projektu/.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego
§ 7. 1. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w § 3 pkt 1–3, realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.
3. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w § 3 pkt 5, realizują doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia.
§ 10. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w § 7 ust. 2, do roku szkolnego 2021/2022
włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675