Obowiązkowe jest wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie Formularza  Zgłoszeniowego i pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (link Dokumenty rekrutacyjne | Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) (syntea.pl) )  oraz przed udziałem w szkoleniu przesłanie organizatorowi skanu tego oświadczenia na adres e-mail: doradztwo.men@syntea.pl . Przed szkoleniem należy również dostarczyć (przesłać tradycyjną pocztą) oryginał Formularza wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi (dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne) do siedziby firmy: Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

 

Zasady rekrutacji przez formularz online:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: Zapisy na szkolenie i wydrukowanie wygenerowanego pliku pdf, który został automatycznie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji
 2. Przesłanie skanu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: doradztwo.men@syntea.pl
 3. Telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu lub ustalenie terminu szkolenia z Konsultantem
 4. Wydrukowanie, podpisanie (z datami sprzed szkolenia) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia Uczestnika Projektu (do pobrania w Dokumenty rekrutacyjne). Dostarczenie powyższych  dokumentów wraz z oryginałem Formularza Zgłoszeniowego na szkolenie lub wysłanie pocztą tradycyjną (w przypadku szkoleń online konieczne jest również dołączenie Oświadczenia udziału w szkoleniu online i Potwierdzenia odbioru materiałów)

Zasady rekrutacji przez formularz w wersji papierowej:

 1. Wypełnienie formularza w formie papierowej, który należy pobrać na swój komputer (Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie). W takim przypadku osoba rejestrująca się musi wypełnić prawidłowo formularz oraz podpisać oświadczenia (jest to warunek konieczny).
 2. Na ostatniej stronie formularza znajduje się miejsce na podpis i pieczątkę dyrektora placówki, w której jest zatrudniony nauczyciel.
 3. Wysłanie lub dostarczenie przed szkoleniem do siedziby naszej firmy podpisanego formularza (Syntea SA, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, Tel. 506 321 531).
 4. Przesłanie skanu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: doradztwo.men@syntea.pl (na wszelki wypadek, gdyby formularz do nas nie dotarł oraz dlatego, że musimy być pewni, iż na szkolenie na pewno wybiera się nauczyciel zatrudniony w szkole).
 5. Wydrukowanie, podpisanie (z datami sprzed szkolenia) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia Uczestnika Projektu (do pobrania w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne). Zabranie tych dokumentów ze sobą na szkolenie lub wysłanie pocztą tradycyjną.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, które z ważnych powodów zmuszone będą zrezygnować ze szkolenia, zobowiązane są do pilnego skontaktowania się z Biurem Projektu w Lublinie wysyłając informację na adres e-mail: doradztwo.men@syntea.pl lub informując telefonicznie konsultantów. Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji, obciążeniem takiej osoby kosztem opłaconego szkolenia.

Kryteria podstawowe:

 • Złożenie w terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów
 • Spełnienie kryteriów formalnych (definicja grupy docelowej – np. minimum 80% kobiet)
 • Osoby realizujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia w makroregionie IV (woj. lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).

Kryteria dodatkowe (pierwszeństwo w naborze)

 • Uczestnicy zatrudnieni w miastach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR);
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Chęć udziału w projekcie – na podstawie oświadczeń Uczestnika Projektu.

Do pobrania

Do grupy docelowej nie należą osoby pełniące funkcję doradców edukacyjno-zawodowych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, liceach zaocznych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.