„Rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-30.06.2019

Wartość projektu: 579 945 zł

Wartość dofinansowania: 559 197