Wnioskodawca: Politechnika Koszalińska

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 – 2019-09-30

Całkowity koszt projektu: 983 068, 75 zł

Dofinansowanie: 952 640, 75 zł

Ze środków europejskich: 828 530, 34 zł

Celem głównym projektu

jest wzmocnienie przez 96 studentów (41K i 55M) Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych, oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców wskazanych w sektorze usług dla biznesu poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych, wizytach studyjnych i w stażach zawodowych

 

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój,Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.