„Rozwój kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 1.02.2018 – 31.10.2019

Wartość projektu: 1 145 070 zł