oznaczenia unijne

 

Projekt „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu” jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu: 1 355 345,61 zł


Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 111 uczniów z Technikum w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu, dla których organem prowadzącym jest powiat Kołobrzeski.

Cel projektu zostanie osiągnięty w okresie: I.2021 – XII.2022 poprzez:

 • zdobycie kwalifikacji potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem przez 100% nauczycieli zawodu objętych wsparciem,
 • zacieśnienie współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji (potwierdzonych certyfikatem), na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100% uczniów z projektu dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach uczniowskich u pracodawców z obszaru oddziaływania szkoły,
 • doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dot. kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Grupa docelowa

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.

 • 31 uczniów z kierunku technik nawigator morski
 • 80 uczniów z kierunku technik okrętowy
 • 3 nauczycieli zawodu z obszaru mechaniki okrętowej

Działania

 • szkolenia zawodowe dla 111 uczniów, prowadzące do nabywania kwalifikacji i/lub kompetencji
 • szkolenia związane z nauczanym zawodem dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • praktyki/staże zawodowe dla min. 111 uczniów
 • doposażenie pracowni kształcenia zawodu.

Rezultaty

 • uzyskanie przez minimum 89 uczniów kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych/kompetencji przez 3 nauczycieli,
 • udział 111 uczniów w stażach.

Równość płci i niedyskryminacja

 • możliwość zgłoszeń przez telefon, e-mail (w oparciu o ustalone dla tej formy procedury),
 • możliwość dojazdu i odbioru dokumentów, pomoc w wypełnianiu dokumentów,
 • zachęcanie kobiet do wyboru kursów, po których jest lepiej płatna praca, prowadzenie indywidualnych wywiadów z uczestnikami projektu (dostosowanie wsparcia)
 • unikanie stereotypów w materiałach promocyjnych.

Wsparcie dla Uczestników projektu, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz będzie można od nich uzyskać dane niezbędne do ewaluacji i zobowiążą się przekazać informacje po opuszczeniu projektu.


Projekt  „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 8 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego