Projekt Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach realizowany jest od 01.08.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat Świdnicki i Zespół Szkół w Trawnikach, w partnerstwie z Syntea S.A.

Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół w Trawnikach do potrzeb rynku pracy do 30.06.2018 r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 37U (12K) i kursów zawodowych dla 11N (8K) przedmiotów ogólnych z ww. szkoły oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w ZSZ. Osiągnięcie celu głównego Projektu oznacza wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a u Nauczycieli – rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz zadania priorytetowego, czyli uzyskiwania nowych kompetencji, wiedzy i umiejętności zawodowych przez uczniów oraz dokształcanie karty dydaktycznej szkoły.

Grupa docelowa

Zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020, uczestnikami projektu będą:

  1. 37 (12K, 25 M) uczniów/ wychowanków/ słuchaczy ZSZ w Trawnikach;
  2. 11 (8K, 3M) nauczycieli i pracowników pedagogicznych/ instruktorów zawodu ZSZ z wykształceniem wyższym;
  3. ZSZ w Trawnikach z następującą ofertą kształcenia: piekarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, murarz tynkarz, kierowca mechanik, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych

Zadania w ramach projektu:

  1. Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe dla uczniów, obejmujące wyłącznie: ICT (w tym w oparciu o system VCC), przedmioty mat.-przyr. (mat., fiz.) i językowe.
  2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  3. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje ICT nauczycieli przedmiotów ogólnych, w tym w zakresie zakupionego sprzętu i narzędzi TIK. Kursy realizowane w systemie VCC i zakończone zewnętrzną certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji.
  4. Doposażenie ZSZ w zakresie pracowni przyrodniczych i ICT.

Główne rezultaty:

  • Nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe (w szczególności TIK/ICT) w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów ZSZ;
  • U pozyskają nową i rozwiną już posiadaną wiedzę (matematyczną, fizyczną., ICT, językową), dodatkowo rozwiną kompetencje w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się, poprawi się ich samoocena;
  • ZSZ poprawi jakość świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni ICT i przyrodniczej.

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.