Projekt „Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy”, realizuje firma Syntea SA w partnerstwie z miastem Bytom,  realizowany jest w ramach  Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16.

Całkowita wartość projektu to 1.743.998,21 zł, a otrzymane dofinansowanie wynosi 1.656.798,30 zł.

Okres realizacji 2017-09-01 – 2019-08-31.

Od 1 września 2017 uczniowie Technikum nr 2 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, będą mogli skorzystać z m.in. z kursów i szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe, doradztwa edukacyjno – zawodowego, a także odbyć staż czy praktyki u pracodawcy.
W ramach tego projektu nie będą tworzone grupy szkolne, a indywidualnym wsparciem objęci zostaną konkretni uczniowie. Oznacza to, że w przypadku doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniowie będą mogli zapisać się na kurs prawa jazdy czy zdobyć kwalifikacje na operatora wózków widłowych lub innych zgodnych z ich kierunkami nauki i kompetencjami. Nie bez znaczenia jest fakt, że podczas całego procesu kształcenia szkoła będzie współpracować z pracodawcami

Na „Szkołę na miarę potrzeb rynku pracy” złożą się nie tylko kursy kwalifikacyjne oraz praktyki i staże zawodowe dla uczniów, ale też szkolenia dla nauczycieli zawodu. Proponowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli czy instruktorów praktycznej nauki zawodu będą prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami lub pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła.
Do istotnych problemów, z którymi borykają się szkoły biorące udział w projekcie można zaliczyć brak nowoczesnego wyposażenia pracowni, odpowiednich pomocy dydaktycznych. Dlatego też projekt obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni, w których młodzi szlifują swoje umiejętności zawodowe.

Dzięki inwestycji w zaplecze dydaktyczne, młodzież będzie korzystała z najnowocześniejszych technologii, co z pewnością wpłynie na jakość kształcenia. Zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany do celów edukacyjnych w placówkach, również po zakończeniu projektu