Projekt Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji jest realizowany od 01.05.2017 roku do 30.06.2018 roku przez Powiat chełmski, Gminę Wierzbica w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy; w partnerstwie z Syntea S.A., z siedzibą w Lublinie.

Cel główny Projektu

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy poprzez: organizację i dostarczenie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć dydaktycznych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) dla 170 uczniów (95K,75M), oraz poprzez organizację kursów dla 24 nauczycieli (21K,3M), w zakresie wykorzystania ICT w pracy dydaktycznej; a także poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć; do końca VI 2018 r.

Cele szczegółowe Projektu

Doradztwo edukacyjno –zawodowe.

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów.
  • Zajęcia rozwojowe ICT w standardzie VCC dla uczniów.
  • Kursy dla nauczycieli.
  • Tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce.

REZULTATY:

  • 162 uczniów (90K, 72M), którzy nabyli kompetencje kluczowe
  • 23 nauczycieli (20K, 3M), którzy nabyli kwalifikacje lub kompetencje TIK
  • w dwóch szkołach funkcjonujące pracownie przedmiotowe wykorzystujące doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

 

Projekt Szkolne Inkubatory Kluczowych Kompetencji jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.