Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany  jest od 01 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: mińskim, grójeckim, oraz warszawskim zachodnim.

Całkowita wartość projektu: 5 190 860, 86 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 666 786,86 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem, społeczno – gospodarczym  6 placówek prowadzących kształcenie zawodowe w powiatach: warszawski zachodni (Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2), grójecki (Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, ul. Czerska 1 oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” ul. Obwodowa 2, Warka), miński (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 oraz Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej –Curie w Mińsku Mazowieckim ul. 1 PLM Warszawa 1, służące podniesieniu zdolności 612 uczniów tych szkół do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2020r. poprzez realizację w placówkach programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie w/w placówek.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w pięciu placówkach na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania
 • Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w pięciu placówkach, mających za zadanie realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • Wsparcie rozwoju 38 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez udział w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem
 • Dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie) dla 612 uczniów.
 • Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla 80% uczniów biorących udział w projekcie.
 • Wsparcie eksperckie: Portal Aktywizacji – usługa dedykowana dla wszystkich uczniów objętych wsparciem w projekcie. Innowacyjne narzędzie dedykowane osobom wchodzącym na rynek pracy i podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 612 uczniów i słuchaczy (w tym 333 kobiet) z 6 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 38 nauczycieli zwodu ze szkół objętych wsparciem.

 • Technikum w ZSP w Warce: uczniowie z kierunku technik logistyk: 50 uczniów (w tym 20 kobiet)  i 3 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 20 kobiet) i 2nauczycieli, uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 12 uczniów (w tym 7 kobiet) oraz  3 nauczycieli nauczania języka angielskiego.
 • Technikum w ZSP w Jasieńcu: uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 20 uczniów (w tym 10 kobiet ) i 3 nauczycieli; z kierunku informatyk 20 uczniów oraz  2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik agrobiznesu 10 uczniów; uczniowie z kierunku handlowiec 10 uczniów (w tym 8 kobiet ).
 • Technikum i Zawodowa Szkoła Zawodowa w ZS Agrotechnicznych w Mińsku: uczniowie z kierunku technik technologii żywności: 80 uczniów (w tym 60 kobiet); uczniowie z kierunku  technik cukiernik 25 uczniów (w tym 5 kobiet) oraz 2 nauczycieli; uczniowie z kierunku technik hotelarstwa: 30 uczniów (w tym 21 kobiet ) oraz 2 nauczycieli, uczniowie z kierunku kucharz: 40 uczniów (w tym 30 kobiet) i 5 nauczycieli
 • Technikum w Zespole Szkół w Mińsku MSC: uczniowie z kierunku technik leśnik 26 uczniów (w tym 2 kobiety) i 8 nauczycieli; uczniowie na kierunku technik analityk 55 uczniów (w tym 45 kobiet), uczniowie z kierunku technik weterynarii 53 uczniów (w tym 48 kobiet ) oraz uczniowie z kierunku technik ochrony środowiska 6 uczniów (w tym 1 kobieta ).
 • Technikum w Zespole Szkół w Błoniu: uczniowie z kierunku technik logistyk 30 uczniów (w tym 7 kobiet) i 3 nauczycieli, uczniowie na kierunku technik mechatronik 80 uczniów 5 nauczycieli, technik technologii żywności 35 uczniów (w tym 30 kobiet).

 

Projekt „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.