CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu, w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym, w Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Wołowie i w Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu w woj. dolnośląskim do końca VI.2019r.poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 350 U (186dz.) i 73 N (67K), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

OKRES REALIZACJI

1 wrzesień 2017 – 30 czerwiec 2019

LIDER

Gmina Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

PARTNERZY

  • Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
  • Gmina Wołów, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów
  • SYNTEA S.A, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

GRUPA DOCELOWA

Łącznie 423 UP, w tym 350 (186 dz. + 164 chł.) uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prow. kształcenie ogólne (z wył. słuchaczy szkół dla dorosłych) oraz 73 (67K + 6M) nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych z woj. dolnośląskiego z pow. wołowskiego i oleśnickiego. UP zgodnie z KC, uczą się, mieszkają lub pracują na terenie woj. dolnośląskiego. Gr. docelowa obejmuje 4 placówki:

  1. Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu: 30 uczniów i 15 nauczycieli
  2. Gimnazjum nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego w Wołowie: 110 uczniów i 23 nauczycieli
  3. SP im. Orła Białego w Dobrzeniu: 70 uczniów i 12 nauczycieli
  4. SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym: 140 uczniów i 23 nauczycieli

ZADANIA

  • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczniów (rozwijające i wyrównawcze) (ICT, matematyczno-przyrodnicze, w tym zajęcia eksperymentalne, języki obce)
  • doradztwo eduk.-zaw. dla n-li, zajęcia podnoszące ich kompetencje cyfrowe oraz kompetencje/kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  • wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracowni ICT.

Projekt – „Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.