Monika Puczko
Tel.: +48 504 185 197
monika.puczko@syntea.pl