Projekt: Wykształceni zawodowcy

Numer Projektu: RPLU.12.04.00-06-0010/17
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cel: Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku (PCEZ) – służące podniesieniu zdolności 100 uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 21 nauczycieli (12K, 9M) praktycznej nauki zawodu związanego z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2020r.

  • Uczniowie poprzez dodatkowe zajęcia, i nabycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zwiększą swoje szanse na rynku pracy,
  • Staże umożliwią nabycie doświadczenia zawodowego dopasowanego do potrzeb pracodawców,
  • 21 nauczycieli zawodu dostosuje swoje kwalifikacje do wymogów aktualnego rynku pracy w formie kursów,
  • PCEZ zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

GRUPA DOCELOWA:

  1. uczniowie kształcący się w szkołach na terenie województwa lubelskiego – 100 uczniów (26K, 74M),
  2. nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z PCEZ – łącznie 21 nauczycieli (12K, 9M).

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.