Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” jest Projektem realizowanym przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Grajewskim.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, IZ RPOWP

Numer naboru: RPPD.03.03.01−IZ.00−20−001ƒ18

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 3 Kompetencje i Kwalifikacje

Numer i nazwa Działania: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 02.09.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu: 1 145 581,44zł

Wartość wkładu UE: 1 080 181,44 zł

Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w szkole dla 96 uczniów (41,6% to dziewczęta), uwzględniającego sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 5 nauczycieli, do końca IV.2021 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy szkoły z pracodawcami.

Beneficjentami Projektu są:

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
 2. 96 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
 3. 5 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu obejmują:

 1. Doposażenie pracowni,
 2. Szkolenie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”,
 3. Szkolenie „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”,
 4. Szkolenie „Administrator sieci CISCO”,
 5. Szkolenie „Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych”,
 6. Szkolenie „Technologie Informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej” (nauczyciele),
 7. Szkolenie „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” (nauczyciele),
 8. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów (matematyka i j. angielski).

Planowane rezultaty Projektu: Minimum 80% UP (uczniowie) oraz 100% nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, placówka objęta projektem zostanie doposażona w niezbędny sprzęt.

 

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.